Search
Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen,

Bestellingen en aanbiedingen bij FunnyButton en op de overeenkomsten met Funnybutton.

Met het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een aankoop, het plaatsen ven een bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst met FunnyButton gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met FunnyButton;
 • FunnyButton: de eenmanszaak die producten en diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

FunnyButton Postadres:

Pr Frederiklaan 59a
3818 KB Amersfoort
Nederland

+31 6 2000 1941
info@funnybutton.nl
www.funnybutton.nl

KVK-nummer: NL-32140046
BTW nummer: NL001566279B87

Duurzame gegevensdrager:

elk middel dat de consument of FunnyButton in staat stelt om informatie die aan haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Overeenkomst op afstand:

een overeenkomst waarbij in het kader van een door FunnyButton georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en FunnyButton gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

 Aanbod

 • FunnyButton doet een aanbod in de vorm van een prijs vermeld op haar website of email met een volledig en nauwkeurige, voldoende gedetailleerde, omschrijving van de aangeboden producten en diensten.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 

FunnyButton kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren, gewicht, afmetingen etc.  exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is verbonden zal dit worden vermeld.
 • Indien het aanbod een kennelijke verschrijving, vergissing of fout bevat en de consument dit kon begrijpen, is FunnyButton niet gehouden aan het gedane aanbod en zal dan ook niet aansprakelijk zijn.


Aanvaarding

De overeenkomst komt, tot stand tot stand op het moment dat de consument het aanbod en de daarbij behorende voorwaarden aanvaard.

 • FunnyButton kan zich, met in achtneming van de wet- en regelgeving, op de hoogte brengen of er aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan of andere voorwaarden die van belang zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • FunnyButton behoudt zich het recht voor om een bestelling of aanvraag te weigeren als zij goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan of extra voorwaarden te verbinden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FunnyButton ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door FunnyButton is bevestigt kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
 • Indien de consument onjuiste gegevens verstrekt voldoet FunnyButton pas aan haar, uit de overeenkomst voortvloeiende, verplichting nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.


FunnyButton zal aan de consument in ieder geval de volgende informatie verstrekken. D
e wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn

 1. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 2. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;


Uitvoering van de overeenkomst

FunnyButton zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangstnemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan FunnyButton kenbaar heeft gemaakt.
 • De levering vindt plaats via de standaard verzending van PostNL of DHL. Bij de bestelling worden de verzendkosten duidelijk vermeld.
 • Indien de totale bestelling meer dan € 75,00 bedraagt, betaalt de consument geen verzendkosten.
 • De levering zal zo snel als mogelijk plaatsvinden. Als de betaling is bijgeschreven. In de regel binnen twee à drie werkdagen na ontvangst van de betaling, via PostNL of DHL. Als wij op beurzen staan of als wij met vakantie zijn zal het versturen van bestellingen vertraging oplopen.
 • Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden
 • FunnyButton is niet verantwoordelijk voor de tijdsduur, diefstal of beschadigingen van de verzending door PostNL of DHL
 • Het risico van het product gaat van FunnyButton over op de consument op het moment dat het product op het opgegeven afleveradres is afgeleverd of bij aankoop tijdens de beursdagen
 • De consument ontvangt na het plaatsen van een bestelling een orderbevestiging. In ieder geval na het verzenden van de order zal door FunnyButton ook een factuur worden toegezonden. De factuur is tevens aankoopbewijs.
 • De consument verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder valt ook eventuele beperkte mobiliteit, maar ook eventuele bijzondere wensen waar FunnyButton al dan niet op in kan gaan.

Prijs

 • De prijzen die op de website staan vermeld zijn Euro`s ,prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
 • Indien  kosten voor het verzenden van het product worden gehanteerd zal dit uitdrukkelijk op de website staan vermeld.
 • Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Zoals BTW tarieven


Betaling

 • De consument dient te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden.
 • Bij het afhalen van het product kan de consument ter plaatse met pin of contant betalen
 • Partijen kunnen ook onderling betaal afspraken maken.
 • Als de betaling of de keuze tot een andere betalingsmogelijkheid in een online bestelproces niet is afgerond, is er geen bestelling geplaatst.
 • Na het verstrijken van een betaaltermijn is de consument, na ingebrekestelling, over het gefactureerde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Alle redelijke kosten in en buiten rechte die FunnyButton dient te maken zijn voor rekening van de consument.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens te melden.


Herroeping en uitsluiting

Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument in beginsel, bij een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte een zogenaamd herroepingsrecht.

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen na aankoop zonder opgave van redenen ontbinden.
 • De consument zal per post of per email dit moeten melden aan FunnyButton. De consument ontvangt een ontvangstbevestiging van de overeenkomst
 • Indien het om een dienst gaat dan gaat de termijn niet na ontvangst van het product in maar op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

De consument is aansprakelijk voor:

 • waardevermindering van het product die het gevolg is van het niet zorgvuldig omgaan met het product.
 • Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering als zij zich hier niet aan houdt.
 • Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan FunnyButton geretourneerd worden.
 • De kosten voor retour van het bezorgadres naar de webwinkel zijn voor rekening van de consument
 • FunnyButton mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, wordt de overeenkomst ontbonden.
 • FunnyButton zal producten vervaardigd conform instructies van de consument, hiermee in ieder geval doelend op maatwerk, uitsluiten van het herroepingsrecht. Stoffen die in verschillende standaardmaten te verkrijgen zijn vallen niet onder de uitsluiting. Het gaat om maatwerk afwijkend van de standaard.
 • Diensten die te maken hebben met vrijetijdsbesteding en worden verricht op een bepaalde datum of in een bepaalde periode, zoals workshops worden ook uitgesloten van het herroepingsrecht.


Klachten

 • “Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@funnybutton.nl
 • het adres van de vestiging van FunnyButton waar de consument met klachten terecht kan info@funnybutton.nl
 • De door FunnyButton te leveren producten of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 • Indien het geleverde product of de dienst niet aan de overeenkomst voldoet (non-conformiteit),dient de consument binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek of wanneer zij het gebrek had behoren te ontdekken schriftelijk of per email FunnyButton op de hoogte te stellen.
 • De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FunnyButton in staat is adequaat te reageren.
 • De klacht zal binnen een termijn van 14 dagen worden beantwoord,
 • Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, stelt de consument FunnyButton in de gelegenheid een klacht te (doen)  onderzoeken.
 • Het is belangrijk je aankoopbewijs te bewaren.
 • FunnyButton is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van eventuele garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in ieder geval, in de volgende gevallen:
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht
 • indien het aankoopbewijs niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.


Aansprakelijkheid en overmacht

 • FunnyButton is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 • Voordat tot aansprakelijkheidstelling over wordt gegaan stelt opdrachtgever een redelijke termijn tot nakoming
 • Aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, althans enkel voor dat gedeelte waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
 • Tijdens alle activiteiten uitgaande van FunnyButton is de deelnemer aansprakelijk voordoor haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel FunnyButton als van derden, als ook aan personen.
 • FunnyButton is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar, uitgaande activiteiten.
 • In geval van overmacht is FunnyButton niet aansprakelijk, en komt de rekening niet voor FunnyButton
  Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, waarop FunnyButton geen invloed kan uitoefenen en niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tot die oorzaken behoren in ieder geval epidemieën, arbeidsongeschiktheid, staking, brand, bedrijfs-, dan wel energiestoringen en storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of verbinding bij zowel FunnyButton en leveranciers.

De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen en overmachtsbepalingen zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van FunnyButton


Workshop

 • Het is mogelijk om middels de webshop of via een email een aanmelding te plaatsen voor een workshop.
 • Iedere workshop heeft plek voor maximaal 8 cursisten. Bij onvoldoende animo (dit zal vooraf kenbaar worden gemaakt) zal de workshop, tenminste 14 dagen van tevoren, worden geannuleerd. Een al gedane betaling zal volledig worden terugbetaald.
 • Consument is gerechtigd om tussentijds op te zeggen.
 • Tot 7 dagen van tevoren zullen in ieder geval geen gelden verschuldigd zijn.
 • Bij tussentijdse opzegging vanaf 7 dagen maar eerder dan 48 uur van tevoren zal door de consument een redelijke vergoeding, dienen te worden betaald. Deze wordt vastgesteld op 50% van het totaalbedrag.
 • Bij latere tussentijds opzegging zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.
 • Het is mogelijk om een plaats in de betreffende workshop over te dragen aan iemand die voldoet aan de voorwaarden die voor de overeenkomst gelden. Dit kan alleen als FunnyButton voor het begin van de workshop binnen een redelijke termijn van 7 dagen voorafgaand via een duurzame gegevensdrager op de hoogte wordt gesteld.
 • Degene die de workshop overdraagt en degene die de workshop overneemt, zijn gezamenlijke hoofdelijk aansprakelijk voor de betreffende betalingen en andere kosten die voortvloeien uit de overdracht.


Persoonsgegevens

FunnyButton verwerkt de persoonsgegevens van de consument conform het op de website gepubliceerde privacy en cookiestatement.

Intellectueel eigendom

 • Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende producten en gebruikte materialen op de website, maar ook bij clubs of workshops (waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten op teksten en afbeeldingen als ook eventuele geregistreerde merken) liggen bij FunnyButton en/of haar licentiegevers.
 • Producten en materialen waar intellectueel eigendom op rust mogen alleen in huiselijke kring worden gebruikt.
 • Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze producten en materialen is niet-toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FunnyButton. Consument vrijwaart FunnyButton voor eventuele aanspraken van derden in verband hiermee.


Veilige omgeving

FunnyButton zal zich inspannen zorg te dragen voor een beveiligde web omgeving, met een veilige elektronische overdracht van data en betaling inbegrepen.

Termijnen

 • Iedere aansprakelijkheid FunnyButton vervalt in elk geval na verloop van 1 jaar vanaf de dag waarop een opdracht door voltooiing of op andere wijze is geëindigd.
 • Elke bevoegdheid van opdrachtgever om zich op een aanspraak te beroepen, vervalt in die niet binnen bekwame tijd nadat de feiten, bijvoorbeeld een tekortkoming is ontdekt of redelijkerwijze had moeten worden ontdekt, schriftelijk en met redenen omkleed ter zake is geprotesteerd.
 • Iedere rechtsvordering (en ook vorderingsrecht) vervalt en is niet ontvankelijk als deze niet uiterlijk binnen 1 jaar door opdrachtgever na het schriftelijke en met redenen omklede protest in rechte aanhangig is gemaakt.
 • Eventuele afwijkingen van wettelijke bepalingen hieromtrent gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of als zij in strijd zijn met enig dwingend consumentenrechtelijke bepaling.


Slotbepalingen

 • Op overeenkomsten tussen FunnyButton en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 • FunnyButton wijst u op het bestaan van het Europees ODR platform.
 • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 • Als een bepaling in deze voorwaarden niet van toepassing is, omdat deze, al dan niet voor een gedeelte, nietig is of vernietigd worden, dan blijven andere bepalingen in deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.